• Pilíře, na kterých staví naše škola:

   • Montessori metoda

    Heslo montessori pedagogiky je pro starší věk: ,,Pomoz mi, abych to pochopil sám.“ Učitel je v roli průvodce, snaží se děti vtáhnout do tématu a motivovat je. Ukazuje dětem práci s pomůckami a snaží se rozvíjet samostatnost. Podporuje týmovou práci dětí a komunikaci se spolužáky tak, aby dítě postupně převzalo zodpovědnost za své vzdělávání a naučilo se týmové spolupráci.

    Usilujeme o to, aby všichni naši učitelé měli odpovídající vzdělání v montessori metodě. Nejen aby absolvovali potřebný výcvik, ale aby byla montessori metoda součástí jejich života nejen v "práci".

    Montessori metoda vznikla před více než sto lety, ale je čím dál více aktuální. S postupujícími výzkumy z oblasti neurovědy a vývojové psychologie se ukazuje, jak velmi prozíravá M.Montessori byla a jak její metoda věrně odráží moderní poznatky. Dítě, které projde vzděláním podle svých vývojových potřeb, v připraveném prostředí a s materiály podle montessori metodiky, je velmi dobře připraveno pro moderní svět, protože se umí svobodně rozhodovat, kriticky uvažovat a hledat si informace - což v dnešní informační době je důležitější než kdy dříve. 

    Sebehodnocení
    Vedeme děti k sebehodnocení – bez známkování a srovnávání zvenku od učitele. Montessori pomůcky dávají často dítěti samy zpětnou vazbu. Dítě pak ví, zda mu dané znalosti dělají potíže, nebo už všechno zvládá s přehledem. 

    Duální připravené prostředí - "Učíme se o světě ve světě"
    Připravené prostředí na základní škole prochází velkou proměnou. Není to už třída, která má zodpovědět všechny otázky. Naopak. Třída má otázky klást, vyvolávat a odpovědi na ně, najdou děti "venku" v reálném životě. Postupně se učí naplánovat si výpravu za poznáním tak, aby byly čím dál samostatněji schopny si nalézt odpovědi na své otázky. Montessori třída na základní škole neobsahuje zdaleka tolik pomůcek jako třída pro mateřskou školu - byť tam samozřejmě jsou tak, aby si děti mohly věci osahat - zejména u psaní, počítání atd. Vzdělání tak probíhá na zahradě, na louce, v lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Čím jsou děti starší, tím více organizace, plánování a vůbec samostatnosti tyto výpravy za poznáním provází. Na výpravy chodíme v tomto roce 1x za týden - obvykle v pátek. Pokud se setkáme s velkým aktuálním zájmem nebo neodbytnou otázkou, tak výprava proběhne, co nejdříve. Mimo to máme k dispozici velkou zahradu, kde se děti mohou učit a objevovat, nebo se kam se chodíme každodenně proběhnout a protáhnout se. Děti tak získají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly. O stromech se nejlépe učí v lese a o vodě u řeky. Svět je pro nás velká učebna. Mimo to je samozřejmostí pobyt venku - nejen v družince, ale také každý den před obědem a v teplých měsících probíhá výuka i venku. 

    Svoboda
    Svoboda, která umožňuje dítěti učit se s radostí. Svoboda ve výběru učiva, v plánování  práce i ve způsobu učení. Ale zároveň svoboda, která bere ohled na druhé. Držíme se rámcového vzdělávacího plánu, který je povinný pro všechny české školy. Ale tento dokument umožňuje poměrně svobodnou volbu učiva a času, kdy se danou látku dítě naučí. Dáváme tak možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají.

    Respektující prostředí
    Základním kamenem montessori pedagogiky je respektující chování k dětem. Děti se učí respektovat sebe, druhé lidi i prostředí, ve kterém se pohybují. Vytváříme společně pravidla třídy a hledáme řešení problémových situací. Učíme se komunikovat a řešit problémy bez násilí. Ve třídě se učíme navzájem respektovat hranice své i hranice druhých lidí.

    Komunikace a komunita
    Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte a že chcete vědět, jak se vaše děti mají a co ve škole dělají. Proto je pro nás samozřejmostí intenzivní komunikace s vámi. Fungujeme na Facebooku, kde vás v rychlosti informuje o tom, co zrovna vaše děti zajímá, na čem pracují. Na našich stránkách se v uzavřené sekci, do které se dostanete pouze vy, jako rodiče, dozvíte ještě více. Pravidelně probíhají individuální schůzky s rodiči a informační odpoledne. Mimo to jsme vám samozřejme k dispozici na telefonu a emailu. 

    Chceme společně vytvářet komunitu. Děti, rodiče a průvodci jsou součástí týmu, který se navzájem podílí na rozvoji školy. Můžeme si navzájem pomáhat a tím umožnit dětem, aby se cítily v prostředí školy spokojeně. Rodiče mají přístup do školy a mohou dle domluvy shlédnout práci dětí, nebo se do ní i zapojit. Mohou nabídnout exkurzi ve firmě, nebo nachystat výpravu do lesa. Spolupráce je více než vítaná.

    Angličtina
    Děti mají již od první třídy výuku angličtiny. Ve třídě je po celý týden a během celého dopoledne přítomen rodilý mluvčí Ethan, který si bere děti na lekce angličtiny. Starší ročníky mají mimo to ještě 1x týdně odpolední výuku angličtiny. Děti tak mají silnou motivaci si s Ethanem porozumět a jejich učení angličtiny je velmi přirozené a efektivní.

     

    Naše škola má mnoho dalších pilířů, na kterých ji vytváříme. Chceme aby do budoucna škola nabídla kontinuální vzdělání od školičky až do 9. třídy. Nabízíme mnoho kroužků a jejich nabídku budeme i nadále rozšiřovat tak, aby mělo každé dítě šanci zažít úspěch. Chystáme různé společné akce, na kterých si můžeme sdělit své postřehy s fungováním školy a navzájem se lépe poznat. A mnoho dalšího…