• Povinně zveřejňované informace

   •  

    Tyto informace jsou zveřejněny v souladu se:

    • zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
    • vyhláškou č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
    • pokynem MŠMT pro ČŠI a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění
     úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     

    1. Název organizace

    DOBRÁ montessori základní škola a mateřská škola, s.r.o.

     

    2. Důvod a způsob založení

    Škola je zřízena jako společnost s ručením omezeným, jejímž jednatelem je PhDr. Petra Sakáčová. Datum vzniku je 1. prosince 2015. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Hlavní účel,  pro který se povinný subjekt zřizuje, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství - činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školné jídelny - výdejny.

     

    3. Organizační struktura

    Statutárním orgánem je ředitelka školy PhDr. Petra Sakáčová, která je také ředitelkou školy. Zástupkyně ředitelky je Mgr. Hana Fusková.

    Organizace zřizuje školskou radu, která má tři členy:

    • zástupce zřizovatele školy: Mgr. Hana Fusková (předsedkyně)
    • zástupce pedagogů: Ing. Hana Ivanová
    • zástupce rodičů: Mgr. Přemysl Ulman
     
     

    Složky organizace:

    • základní škola -  IZO: 181102323
    • mateřská škola - IZO: 181087740
    • školní družina - IZO: 181103184
    • školní jídelna - výdejna - IZO: 181087758
     

     

     

    4. Kontaktní spojení

    4.1 Obchodní adresa
    DOBRÁ montessori základní škola a mateřská škola, s.r.o.
    Halenkovice 680
    763 63 Halenkovice

    4.2. Kontaktní poštovní adresa - místo vzdělávání:
    DOBRÁ montessori základní škola a mateřská škola, s.r.o.
    Náves 86
    760 01 Zlín


    4.3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
    Shodná s poštovní adresou

     

    4.4. Úřední hodiny:
    po-: 8:00 - 9:00, v případě potřeby po telefonické dohodě i mimo uvedený čas


    4.5. Telefonní čísla:
    Ředitelka školy: 777 649 211
     

    4.6. Adresa internetových stránek:
    www.dobra-montessori.cz

    4.7. Adresa podatelny:
    Kancelář školy Náves 86, 760 01 Zlín - Prštné


    4.8. Elektronická adresa podatelny:
    kancelar@dobra-montessori.cz


    4.9. Další elektronické adresy:
    Obecně ve tvaru: jmeno.prijmeni@dobra-montessori.cz
    Seznam aktuálních elektronických adres najdete u jednotlivých pedagogů ZDE.

     

    4.10. Datová schránka:
    dgpc4nq

     

    5. Platby lze poukázat

    Bankovní spojení základní a mateřské školy: 115-1588570227/0100

     

    6. IČO organizace

    IČO: 04605021

     

    7. Plátce daně z přidané hodnoty - DIČ

    Nejsme plátci DPH

     

    8. Dokumenty

    8.1 Seznam hlavních dokumentů

    Seznam hlavních dokumentů:

    8.2 Rozpočet

    Rozpočet školy není zveřejněn. Informace ohledně financování jsou součástí výroční zprávy.

     

    9. Žádosti o informace

    Podmínky a způsob poskytování stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. U každé žádosti o informace musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

    Žádosti se podávají:

    - osobně či písemně v kanceláři organizace

    - poštou na poštovní adresu organizace - Náves 86, 760 01 Zlín

    - datovou schránkou - dgpc4nq

    - elektronickým podáním na: kancelar@dobra-montessori.cz

     

    10. Příjem podání a podnětů

    Předložit návrh, žádost apod. lze prostřednictvím kanceláře školy na adrese Náves 86, 760 01 Zlín - Prštné. Toto lze učinit v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě ústně nebo písemnně.

     

     11. Předpisy

    11.1 Nejdůležitější používané předpisy

    Organizace se řídí předpisy a dokumenty uveřejněnými na stránkách MŠMT: ZDE.

    11.2 Vydané právní předpisy

    Organizace nevydala žádné právní předpisy.

     

    12. Úhrady za poskytování informací

    12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

    Sazebník úhrad za poskytování informací ZDE.

    12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    Není.

    13. Licenční smlouvy

    V současné době nejsou uzavřeny žádné licenční smlouvy.

     

    14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

    Výroční zprávy jsou k náhlednutí ZDE.

     

    15. Popisy úkonu orgánu veřejné moci - životní situace

     

    Podrobný návod, jak postupovat při řešení jednotlivých životních situací naleznete na Portálu veřejné správy na uvedeném odkazu ZDE.

     

    16. Formuláře

    Formuláře pro základní školu ke stažení ZDE.

    Formuláře pro mateřskou školu ke stažení ZDE.

     

    17. Opravné prostředky

    V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
    Adresa:
    Odbor školství, mládeže a sportu

    Zlínský kraj
    Třída Tomáše Bati 21
    761 90 Zlín
    Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

     

    18. Ochrana osobních údajů

    V rámci GDPR máme k dispozici pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. David Janota, Ph.D.
    e-mail: info@gdpr-poradime.cz
    telefon: +420 602 771 327

    Zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE.