Kritéria zápisu do mateřské školy

   • Kritéria zápisu

   • Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy s.r.o.

    Postup zápisu:
    1) Podání elektronické přihlášky od úterý 6. března 2023 do 9. května 2023.
    2) Prezenční účast u zápisu dne 10. května 2023 (harmonogram bude upřesněn na základě počtu přihlášených dětí).

     

    V DOBRÉ Montessori školce nám jde o kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

    Třídy mateřské školy naplňujeme do počtu 20 dětí ve třídě. 

    Rozhodujeme na základě těchto kritérií:

    1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

    • přednostně jsou přijímány děti, které mají v mateřské škole sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb

    • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedená kritéria.

      

    2. Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na vzdělávací systém

    • pokračování vzdělávání - DOBRÁ Montessori školičky, případně jiné montessori zařízení

    3. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP pro PV

     

    4. Předložení informací o dítěti od zákonného zástupce

    • rozhovorem běehem zápisu nebo před ním o předpokladech začlenění a fungování ve vzdělávacím systému

    V případě, že bude přijato více žádostí, které splňují výše uvedená kritéria, bude přistoupeno k losování.

    Výsledky zápisu zveřejníme do 10 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče (kod při vygenerování elektronické přihlášky). Taktéž budou informace o přijetí do mateřské školy v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s.r.o. zveřejněné na veřejně přístupném místě. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 31. 5.2023