Kritéria zápisu do základní školy

   • Zápis a kritéria přijímání žáků pro školní rok 2023/24

   • Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 435/2022 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy s.r.o.
     
    V DOBRÉ škole nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme ze stanoviska MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. 
    Maximální kapacita prvního ročníku je 8 žáků v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 84 míst v 1. – 9. třídě. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 
     
    Při zápisu rozhodujeme podle těchto kritérií:
    1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 
    • přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
    1. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP
    • posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce zejména školní zralosti 
     • 3 body
    • předchozí docházka do mateřské školy (jakékoliv nebo při dané ZŠ) se stejným zaměřením ŠVP 
     • 3 body
    • ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle daného ŠVP, jeho schopností a dovedností v konkrétních oblastech ve vztahu k danému ŠVP ověřeno během kroužku pro předškoláky nebo u zápisu: 
     • schopnost soustředěné práce ve věkově smíšené třídě  - 2 body
     • předpoklad schopnosti samostatné volby práce - 2 body
    • předložení informací o dítěti od zákonného zástupce - rozhovorem během zápisu nebo před ním o předpokladech začlenění a fungování ve vzdělávacím systému dle ŠVP školy - 2 body
      
    Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším počtem bodů.
    Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončen zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s.r.o. zveřejnění na veřejně přístupném místě. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 5.5.2023.
    Termín zápisu do 1. ročníku: úterý 11. dubna 2023
     
    Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.